गहोनो घानो छैलो गगोनो घनैया। स्टिमिटो दशो डिशी, स्तम्भितो कानानो, सबो चराचारो आकुलो - की हबे के जाने घोड़ा रजोनी, डिकोलोना भायोबिभाला। Chamoke Chamoke Sahosa Dik ujoli चोकाइट चोकाइट माटी छुटिलो बिजोली थारोथारो चरचर पालोके झलोकिया घोर तिमिरे छाया गगोन मेदि

13-10-2022 0 Answers
0 0